top of page

TMGD EĞİTİMLERİ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI OLMA ŞARTLARI

TMGD olabilmek için;

 1. Üniversitelerin herhangi bir Lisans programından mezun olmuş olmak

 2. Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmadığına ilişkin beyanda bulunmak,

 3. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarından, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimine katılarak, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Tamamlama Belgesi almak ve Bakanlıkça yapılacak sınavlarda başarılı olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

 • TMGD eğitimleri; TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

 • ADR Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi  asgari 64 ders saati olarak uygulanır. RID ve IMDG Kod kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de almak isteyen adaylar, ayrıca her bir mod için 21 saat ilaveten eğitim almaları gerekir.

 • Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir. Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 8 ders saatinden fazla olamaz.

 • Eğitime devam zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı

 • TMGD sınav takvimi her yıl Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı içerisinde Ulaştırma Bakanlığınca Bakanlık web sitesinde ilan edilmektedir.

 • Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

 • TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınav Müracaatı

TMGD Eğitimlerini başarıyla bitiren adaylar sınav müracaat zamanlarında sınav müracaatlarını e devlet üzerinden yapabildikleri gibi eğitim aldıkları kurs merkezi tarafından da yapılabilir.Sınavlar Türkiye geneli bakanlığın sınav takviminde açıkladığı illerde yapılır.

Sınava İlişkin Genel Şartlar

 

 • TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

 • Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

 • Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

 • Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

 • Sınav, yukarıda belirtilen eğitim müfredatı kapsamındaki konuları içerir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

 • Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 • Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

 • İtirazlar, İdare tarafından en az üç kişiden oluşturulan komisyon tarafından incelenerek sonuçlandırılır.

 • Girilecek her sınav için sınav ücretinin ödenmesi gerekir.

 • Müracaat ettiği halde sınava girmeyenlerin sınav ücreti iade edilmez.

Sınavlarda Başarısız Olanların Durumu

 • TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

bottom of page